KGFB - 2018 csak tinik!légy trendi!játék az élet!találka?mellesleg
Egyéni keresés
hirdetés

"A s­tar­tup ki­fe­je­zés és a kis-és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok (kkv) ki­fe­je­zés kö­zött az a­láb­bi kap­cso­lat­ra le­het rá­mu­tat­ni: a kkv de­fi­ní­ci­ó­ját a­la­pul vé­ve ki­je­lent­hető, hogy min­den s­tar­tup kkv vál­lal­ko­zás­nak minő­sül."