KGFB - 2023 találka?jó játék?igaz szerelem!divatolj!blogger
Egyéni keresés

A s­tar­tup.in a leg­jobb s­tar­tu­po­kat be­mu­ta­tó web­ol­dal.

hirdetés

"A s­tar­tup ki­fe­je­zés és a kis-és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok (kkv) ki­fe­je­zés kö­zött az a­láb­bi kap­cso­lat­ra le­het rá­mu­tat­ni: a kkv de­fi­ní­ci­ó­ját a­la­pul vé­ve ki­je­lent­hető, hogy min­den s­tar­tup kkv vál­lal­ko­zás­nak minő­sül."